Politik om moderne slaveri og menneskehandel

Thumbnail Thumbnail

Politik om moderne slaveri og menneskehandel

Denne danske udgave af vores politik er ikke en officiel oversættelse – men er gjort tilgængelig på dansk som en hjælp til dig, for bedre at kunne forstå det engelske originaldokument. Det vil derfor ikke blive fortolket i overensstemmelse med den engelske version, og den engelske version er til enhver tid gældende i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne danske oversættelse. Diversey påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller uklarheder i oversættelsen. Enhver person eller virksomhed, der er afhængig af det oversatte indhold, gør det på eget ansvar og risiko. Hvis du er i tvivl om indholdet, kan du til enhver tid bede om at se den officielle engelske version. Ønsker du at gøre opmærksom på fejl eller unøjagtigheder i oversættelsen, er du meget velkommen til at sende os en e-mail på: marketing.dk@diversey.com

 

1. Hvad er slaveri og menneskehandel?

Slaveri: udøvelse af ejerskabsbeføjelser over en person

Trældom: forpligtelsen til at levere tjenesteydelser pålægges ved brug af tvang eller force

Tvangsmæssig eller tvungen arbejdskraft: arbejde eller tjenesteydelser forlanges af en person under trussel om en sanktion, og hvortil personen ikke har tilbudt sig selv frivilligt

Menneskehandel: tilrettelæggelse eller muliggørelse af en anden persons rejse med henblik på at udnytte vedkommende

1.1 Lovgivningen om moderne slaveri og menneskehandel dækker i hovedtræk fire aktiviteter.

1.2 Denne politik dækker alle fire aktiviteter.

 

2. Hvordan er det relevant for os?

2.1 Moderne slaveri er en forbrydelse af en kompleks og mangesidig natur, og tackling heraf kræver, at alle dem, der arbejder for Diversey (os, virksomheden, vi), spiller en part. Ved første øjekast kan hele dette emne forekomme irrelevant for Diversey, men det er yderst relevant, og vi skal alle være årvågne.

2.2 På et meget grundlæggende niveau giver det god mening forretningsmæssigt at forhindre udnyttelsen af mennesker og menneskehandel samt at beskytte vores arbejdsstyrke og omdømme.

2.3 Lovgivningen om moderne slaveri anerkender den vigtige del, som virksomhederne kan og bør spille i bekæmpelsen af slaveri, og tilskynder dem til at gøre mere.

2.4 Med dette i mente skal vi være særligt opmærksomme på:

2.4.1 vores forsyningskæde

2.4.2 eventuelle udliciterede aktiviteter, navnlig til jurisdiktioner, der muligvis ikke har tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger

2.4.3 rengørings-og cateringsektorer og -leverandører

2.4.4 forretningsmæssig gæstfrihed

 

3. Ansvarsområder

3.1 Diversey, ledere og kolleger har alle et ansvar for at sikre, at vores medarbejdere bliver beskyttet og behandlet retfærdigt og med værdighed.

3.2 Alle skal overholde denne politik og være opmærksomme på, at det ikke er acceptabelt at vende det blinde øje til moderne slaveri og menneskehandel, og at det ikke er en mulighed.

3.3 Virksomheden

3.3.1 Vi vil:

a) opretholde klare politikker og procedurer, der bidrager til at forhindre udnyttelse og menneskehandel, både i vores organisation og i vores forsyningskæder, og som beskytter vores arbejdsstyrke og vores omdømme;

b) forstå vores rekrutteringspolitik;

c) foretage kontroller i vores forsyningskæder og gennemgå nye leverandører kritisk;

d) være et godt eksempel ved at foretage passende kontrol af alle medarbejdere og rekrutteringsbureauer for at sikre, at vi ved, hvem der arbejder for os og hos os;

e) sikre, at vi har en åben og gennemsigtig klageproces for alle medarbejdere og anvender en enkel indberetningsprocedure til at behandle eventuelle problemer, der rejses;

f) forsøge at øge bevidstheden, så vores kolleger ved, hvad vi gør for at fremme deres velfærd og velfærd for personer, der arbejder i vores branche;

g) fremsætte en klar årlig redegørelse for de skridt, vi har taget for at sikre, at slaveri og menneskehandel ikke finder sted i vores forsyningskæder, og for at vise, at vi tager vores ansvar over for vores medarbejdere og vores kunder alvorligt

3.4 Ledere

3.4.1 Ledere vil:

a) lytte og være tilgængelig for kolleger;

b) reagere hensigtsmæssigt, hvis de får noget at vide, der kan indikere, at en kollega eller en anden person befinder sig i en udnyttelsessituation;

c) forblive agtpågivende over for tegn på slaveri (Se Identificering af slaveri nedenfor);

d) øge vores kollegers bevidsthed ved at drøfte spørgsmål og tilbyde undervisning, så alle kan genkende tegn på menneskehandel og udnyttelse og vide, hvad de skal gøre;

e) bruge deres erfaring og professionelle dømmekraft til at vurdere situationer og reagere hensigtsmæssigt.

3.5 Kolleger

3.5.1 Vi har alle et ansvar i henhold til denne politik. Uanset din rolle eller anciennitetsniveau skal du:

a) holde dine øjne og ører åbne Ð hvis du har mistanke om, at en person (en kollega eller en person i vores forsyningskæde) bliver kontrolleret eller tvunget af en anden til at arbejde eller levere tjenester, skal du følge vores indberetningsprocedure (Se Indberetning af slaveri);

b) følge vores indberetningsprocedure, hvis en kollega fortæller dig noget, du mener kan indikere, at de, eller en anden person, bliver udnyttet eller mishandlet;

c) fortælle os, hvis du mener, at der er mere, vi kan gøre for at forhindre folk i at blive udnyttet.

 

4. Risiciene

4.1 De primære risikoområder, vi står over for, i forbindelse med moderne slaveri og menneskehandel, omfatter:

4.1.1 forsyningskæder;

4.1.2 rekruttering gennem bureauer;

4.1.3 generel rekruttering;

4.1.4 kunder beskæftiget inden for restaurations-, rengørings-og cateringbranchen.

4.2 Vi vil forvalte disse risikoområder gennem vores procedurer, der er fremsat i denne politik.

 

5. Vores procedurer

5.1 Erklæring om bekæmpelse af slaveri

5.1.1 Vi vil fremlægge en klar årlig redegørelse, der anfører de skridt, vi har taget for at sikre, at slaveri og menneskehandel ikke finder sted i vores forsyningskæder, og for at vise, at vi tager vores ansvar over for vores medarbejdere, folk, der arbejder i vores forsyningskæde og vores kunder alvorligt.

5.1.2 Vi vil offentliggøre denne erklæring på vores hjemmeside.

5.1.3 Vores tidligere erklæringer vil fortsat være tilgængelige på vores hjemmeside.

5.1.4 Diverseys erklæring vil fremsætte følgende spørgsmål:

a) Diverseys position i forhold til det globale marked

b) De sektorer, hvor de er aktive

c) De lande, hvor de er til stede

d) Oplysninger om vores forsyningskæder

e) De vigtige risikoområder, vi står overfor, og vores tilgang til at undgå og forhindre moderne slaveri og menneskehandel

f) De foranstaltninger, vi har truffet for at sikre, at potentialet for slaveri og menneskehandel reduceres betydeligt hos både vores leverandører, medarbejdere og kontrahenter

5.1.5 Vi vil fortsætte med at fortælle de virksomheder, vi handler med, at vi ikke er parate til at acceptere nogen form for menneskelig udnyttelse.

5.1.6 Vi vil sikre, at alle vores leverandørkontrakter indeholder klausuler om bekæmpelse af slaveri og menneskehandel. Klausulerne, der løber gennem alle vores forsyningskædes lag, vil forbyde leverandører og deres medarbejdere at tage del i slaveri eller menneskehandel.

5.1.7 Vi vil sikre, at vi kan gøre rede for hvert trin i vores forsyningsproces, og at vi ved, hvem der leverer varer og tjenesteydelser til os, og vi har mekanismer og processer på plads til kontrol herunder:

a) kortlægning af vores leverandører;

b) risikovurderinger for leverandører og spørgeskemaer til nye og eksisterende leverandører

c) leverandørrevisioner.

5.2 Rekruttering

5.2.1 Brug af bureauer

a) Vores HR-afdelinger vil følge virksomhedens politik og kun bruge aftalte, specificerede, velrenommerede rekrutteringsbureauer. Vi vil tjekke rekrutteringsbureauer grundigt, før vi føjer dem til vores liste over godkendte bureauer. Dette omfatter:

i) Udføre baggrundstjek og undersøge omdømme

ii) Sikre, at det personale, der stilles til rådighed, har de rette rammer (f.eks. arbejdsvisa)

iii) Sikre, at bureauet giver forsikringer om, at der er foretaget passende kontrol af den person, de leverer

b) Vi vil foretage regelmæssige revisioner af agenter, der anvendes.

5.3 Generel rekruttering

a) Vi vil sikre, at alle ansatte har en skriftlig ansættelseskontrakt, og at de ikke har været nødt til at betale nogen direkte eller indirekte gebyrer for at opnå arbejde.

b) Vi vil sikre, at medarbejderne er juridisk i stand til at arbejde i Storbritannien.

c) Vi vil tjekke navne og adresser på vores mearbejdere (en række personer, der angiver den samme adresse, kan indikere en stor husstandsstørrelse, ofte en faktor for dem, der bliver udnyttet).

d) Vi vil udlevere oplysninger til alle nye medarbejdere om deres lovbestemte rettigheder, herunder sygdomsydelse, feriepenge og andre ydelser, de eventuelt er berettigede til.

5.3 Hvis vi, gennem vores rekrutteringsproces, har mistanke om, at en person bliver udnyttet, vil rekrutteringsteamet følge vores indberetningsprocedurer (se Indberetning af slaveri).

 

6. Identificering af slaveri

6.1 Der er ikke noget typisk offer, og nogle ofre forstår ikke, at de er blevet udnyttet og har ret til hjælp og støtte. Men følgende vigtige tegn kan indikere, at en person kan være offer for slaveri eller menneskehandel:

6.2.1 Personen er ikke i besiddelse af sit eget pas, identifikations- eller rejsedokumenter.

6.2.2 Personens optræden er, som om vedkommende bliver instrueret eller beordret af en anden person.

6.2.3 De tillader andre at tale for dem, når der henvendes direkte til dem.

6.2.4 De bliver bragt til og hentet fra arbejde.

6.2.5 Personen er tilbagetrukket eller forekommer skræmt.

6.2.6 Personen synes ikke at være i stand til frit at kontakte venner eller familie.

6.2.7 Personen har begrænset social interaktion eller kontakt med mennesker uden for dennes umiddelbare omgivelser.

Denne liste er ikke udtømmende.

6.2 En person kan vise flere af ovennævnte tegn på handel, men er muligvis ikke nødvendigvis offer for slaveri eller menneskehandel. Ofte vil du opbygge et billede af personens omstændigheder, som kan indikere, at noget ikke helt er, som det skal være.

6.3 Hvis du har mistanke, skal du rapportere det til din chef eller ved hjælp af integritetslinjen på: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html 

 

7. Indberetning af slaveri

7.1 Det kan eventuelt sætte en stopper for, at en person bliver udnyttet eller misbrugt, hvus du taler med nogen om dine bekymringer.

7.2 Hvis du mener, at nogen er i overhængende fare, skal du ringe 999.

7.3 Ellers bør du diskutere dine bekymringer med lederen for forsyningskæden i dit land (er at finde via Workday-registeret), som vil beslutte en fremgangsmåde og give yderligere rådgivning eller foretage en indberetning ved hjælp af integritetslinjen https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html.

7.4 Ikke alle ofre ønsker at blive hjulpet, og der kan være tilfælde, hvor indberetning af en mistænkt menneskehandelssag bringer det potentielle offer i fare, så det er vigtigt, at i mangel af en overhængende fare, at du først diskuterer dine bekymringer med lederen for forsyningskæden, inden der tages yderligere skridt.

 

8. Uddannelse

8.1 Vi tilbyder specialistuddannelse til de medarbejdere, der er involveret i håndteringen af rekruttering og vores forsyningskæder.

8.2 Der gives mere generel opmærksomhedsuddannelse til alle medarbejdere via teamledere eller ledere og ved hjælp af online uddannelsesmoduler.

 

9. Overvågning af vores procedurer

9.1 Vi vil gennemgå vores politik om bekæmpelse af slaveri regelmæssigt, mindst én gang om året. Vi vil komme med oplysninger og/eller sørge for uddannelse i forbindelse med eventuelle ændringer, vi foretager.