Adfærdskodeks

Thumbnail Thumbnail

Adfærdskodeks

Denne danske udgave af vores politik er ikke en officiel oversættelse – men er gjort tilgængelig på dansk som en hjælp til dig, for bedre at kunne forstå det engelske originaldokument. Det vil derfor ikke blive fortolket i overensstemmelse med den engelske version, og den engelske version er til enhver tid gældende i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne danske oversættelse. Diversey påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller uklarheder i oversættelsen. Enhver person eller virksomhed, der er afhængig af det oversatte indhold, gør det på eget ansvar og risiko. Hvis du er i tvivl om indholdet, kan du til enhver tid bede om at se den officielle engelske version. Ønsker du at gøre opmærksom på fejl eller unøjagtigheder i oversættelsen, er du meget velkommen til at sende os en e-mail på: marketing.dk@diversey.com

 

Diversey ("virksomheden") som en servicevirksomhed insisterer på, at vores fokus altid skal være at opnå den højeste medarbejderpraksis, som er understøttet af vores etik. Mens det primære mål for virksomheden og alle dens associerede virksomheder er at opfylde vores kunders tilfredshed, skal det altid opnås med kompromisløs integritet. Virksomheden har ry for at drive sin virksomhed på et yderst etisk niveau. Det er vigtigt for os alle, at vi fortsætter denne integritetsrekord i fremtiden. Alle medarbejdere skal læse, forstå, overholde og følge vores adfærdskodeks ("kodekset"). Vi er også forpligtede til at kende til og overholde virksomhedens politikker og procedurer. Kodekset gælder for alle medarbejdere, funktionærer og direktører.

 

Overholdelse af alle gældende love, bestemmelser og virksomhedspolitikker

Virksomheden er underlagt føderale, nationale, stats-, provinsielle, lokale og internationale love og bestemmelser. Vi skal alle overholde alle gældende love og bestemmelser og opretholde vores kodeks. Alle Diversey-medarbejdere, der kender til ulovlige aktiviteter i virksomheden, bør kontakte den juridiske afdeling. Hvis en bestemmelse i vores kodeks er i modstrid med gældende lovgivning, hersker loven.

 

Overholdelse af de højeste etiske standarder Vi skal hver især overholde de højeste etiske standarder for adfærd i alle vores forretningsaktiviteter og handle på en måde, der forbedrer virksomhedens omdømme i erhvervslivet og over for offentligheden. Integritet er og skal fortsat være grundlaget for alle vores forretningsrelationer.

 

Ansvar

Pligt til at sig til/ingen repressalier/fortrolighed

Du er forpligtet til omgående og i god at indberette enhver alle medarbejderes eller tredjepartsagenters (dvs. en leverandør eller forretningspartner) adfærd, der kan udgøre en overtrædelse af kodekset. Hvis du bevidst undlader at indberette en potentiel overtrædelse eller tilbageholder relevante og væsentlige oplysninger om en overtrædelse, vil du eventuelt blive genstand for disciplinære foranstaltninger, op til og med opsigelse. Hvis du har har spørgsmål om hensigtsmæssigheden af en situation, skal du diskutere det med din leder, HR eller den juridiske afdeling. Du kan også lave indberetning i god tro om formodede krænkelser eller søge vejledning ved at tilgå Diverseys integritetslinje på https://i.diversey.com/resources/code-of-conduct Virksomheden forpligter sig til at beskytte ansvarlige medarbejdere, der indberetter mistænkte overtrædelser i god tro. Virksomheden vil tage skridt til at beskytte alle medarbejdere mod hævnakter eller repressalier, så alle er trygge ved at indberette overtrædelser og beskytte virksomheden. Hvis du mener, at du er offer for gengældelsesaktioner, skal du kontakte din leder, HR, den juridiske afdeling eller integritetslinjen, som det er relevant.

Virksomheden vil straks reagere og bestræbe sig på at sikre, at din bekymring håndteres med følsomhed, fortrolighed og i videst muligt omfang. Til gengæld forventer vi, at du hjælper med at beskytte fortroligheden af indberetningen samt eventuelle efterfølgende undersøgelsesprocesser ved ikke at diskutere sagen med kolleger, medlemmer af offentligheden eller medier.

 

Passende disciplinære foranstaltninger ved manglende overholdelse af kodekset

Enhver manglende overholdelse af de standarder, der er indeholdt i kodekset, kan medføre disciplinære foranstaltninger, op til og med opsigelse, og undertiden også personligt civilt eller strafferetligt ansvar.

Alle ledere, seniorledere og direktører bør sætte et eksempel for deres kolleger, når de udfører deres opgaver eller på anden måde handler på vegne af virksomheden. At handle med gennemskuelighed og i overensstemmelse med dette kodeks gør det klart, at de vejledende principper og regler, der er beskrevet i dette kodeks, skal overholdes uden undtagelse.

 

REGLER

Vores medarbejdere

Sundhed og sikkerhed – vi prioriterer sikkerhed og sundhed på vores arbejdsplads.

Uanset hvor vi er, skal sikkerhed og trivsel for vores medarbejdere altid komme først. Vi forpligter os til at skabe en sikker og sund arbejdsplads for alle vores medarbejdere, herunder tilstrækkelige nødprocedurer og brandsikkerhed, håndtering af farlige materialer og oprydning. Som en del af denne forpligtelse skal alle faciliteter overholde love om sikkerhed på arbejdspladsen og sikre ordentlige arbejdsvilkår. Medarbejdere forventes altid at udføre deres opgaver på en sikker måde, herunder betjening af maskiner udelukkende i henhold til vejledningen og træffe passende foranstaltninger, når en sikkerhedsrisiko opstår.

For yderligere oplysninger om medarbejderes sundhed og sikkerhed henvises til politikken om bæredygtighed, miljøsundhed og -sikkerhed.

 

Gør det rigtige!

 • Følg de sikkerhedsretningslinjer, som er på plads på hver af vores lokationer. Du er ansvarlig for at opretholde et miljø fri for sikkerhedsrisici eller sundhedsfarer. Når en risiko eller en uventet fare opstår, skal der handles hurtigt og sikkert at få det under kontrol og søges hjælp med det samme.

 • Mød ikke på arbejde påvirket af narkotika eller alkohol. Husk: Alle stoffer, der kan forringe vores dømmekraft eller fysiske præstationer, kan i sidste ende skade vores kollegaer og vores kunder.

 • Oprethold en sikker arbejdsplads ved at løse forskellene professionelt og respektfuldt, aldrig gennem handlinger eller trusler om vold, mobning eller intimidering.

Hvis en medarbejder ser en usikker situation, bør den omgående behandles og indberettes til Sundhed og sikkerhed.

 

Diskrimination, chikane og mobning – vi tolererer ikke diskrimination, chikane eller mobning.

Diversey er en ligestillingsarbejdsgiver, der værdsætter mangfoldighed og inklusion i vores globale organisation. Diversey overholder alle love, som forbyder diskrimination i ansættelses- og beskæftigelsespraksis baseret på race, religion, trosbekendelse, national oprindelse, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller -udtryk, alder, handicap eller anden beskyttet status.

Vi mener, at mangfoldigheden i vores arbejdsstyrke er et aktiv, der forbedrer vores kreativitet, innovation og vækst. Vores medarbejderes forskellige kulturer, seksuelle orienteringer, kønsidentitet, alder, baggrunde og erfaringer gør det muligt at se problemer fra forskellige perspektiver, hvormed beslutningstagningsprocessen beriges. Som repræsentanter for Diversey må medarbejdere ikke diskriminere mod andre.

Medarbejdere sikres fundamentale menneskerettigheder, der ikke strider mod Diversey-forretningen. Disse rettigheder (f.eks. politiske, sociale og kulturelle) bør ikke krænkes. Virksomheden vil ikke tolerere diskrimination baseret på en persons race, religion, trosbekendelse, nationale oprindelse, køn, seksuelle orientering, kønsidentitet eller -udtryk, alder, handicap eller anden beskyttet status eller chikane eller mobning af sine medarbejdere fra nogens side, herunder alle virksomhedens ledere, kollegaer, medarbejdere eller ikke-medarbejdere, leverandører, klienter eller kunder. Der kan forekomme chikane, hvis en person udsættes for uønsket adfærd, når det inden for rimelighedens grænser opfattes af den person, der udsættes for en sådan adfærd, og på baggrund af alle omstændighederne, at have til formål eller som konsekvens at krænke deres værdighed eller at skabe et intimiderende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller anstødeligt miljø for personen.

Alle personer har ret til at arbejde i et miljø, som er frit for diskrimination, mobning og chikane. Virksomheden forpligter sig til at tilvejebringe en arbejdsplads, hvor alle personer bliver givet passende værdighed og respekt. Alle har et ansvar for at respektere andres følelser og sensibiliteter på arbejdspladsen og gebærde sig på en måde, der ikke resulterer i en forbrydelse. I nogle tilfælde kan personer være uvidende om, at deres adfærd forårsager en forseelse, men det er den enkelte persons pligt at være følsom over for den indvirkning, deres adfærd kan have på kollegaer.

Alle mistænkte overtrædelser skal indberettes til den juridiske afdeling. Du kan også foretage en indberetning i god tro om mistænkte overtrædelser eller søge vejledning ved at tilgå Integritetslinjen.

 

Gør det rigtige!

 • Giv kvalificerede medarbejdere og ansøgere lige beskæftigelsesmuligheder i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser.

 • Hold interaktioner med dine kolleger professionelle og respektfulde. Du må ikke skabe et ubehageligt, fjendtligt eller intimiderende miljø for andre gennem dine handlinger eller ord.

 • Respekter de forskellige egenskaber, vi hver især bringer til bordet, selv når vores kulturer eller idéer kan være forskellige.

 

Arbejdsmarkedsrelationer

Diversey forpligter sig til at behandle medarbejdere retfærdigt, sikre menneskerettigheder og overholde alle love vedrørende arbejdstid, godtgørelse for overarbejde, foreningsfrihed og overenskomstforhandlinger. Diversey respekterer arbejdstagernes ret til at danne og slutte sig til organisationer efter eget valg og til at forhandle kollektivt uden ulovlig indblanding. Diversey vil ikke diskriminere, chikanere eller straffe arbejdstagere eller arbejdstagerrepræsentanter på grund af deres interesse og/eller medlemskab af eller tilhørsforhold til en fagforening eller deres legitime fagforeningsaktiviteter.

Eventuelle mistænkte overtrædelser skal indberettes til den juridiske afdeling. Du kan også foreage en indberetning i god tro om mistænkte krænkelser eller søge vejledning ved at tilgå Integritetslinjen.

 

Børnearbejde

Diversey må kun ansætte personer, der opfylder gældende lokale alderskrav. Derudover vil vi følge de relevante ILO-konventioner, som sikrer, at personer under 18 år kun ansættes, når de bliver helt beskyttet mod potentiel udnyttelse, når de bliver beskyttet mod sundhedsfarer, og når de får lov til at gå videre med deres uddannelse. Diversey kræver også, at leverandørerne følger den bedste praksis. For yderligere oplysninger henvises til Diverseys adfærdskodeks for leverandører.

 

Eventuelle mistænkte overtrædelser skal indberettes til den juridiske afdeling. Du kan også foretage en indberetning i god tro om mistænkte krænkelser eller søge vejledning ved at tilgå Integritetslinjen.

 

Tvangsarbejde og menneskehandel

Diversey vil ikke benytte tvangsarbejde, menneskehandel eller moderne slaveri i fremstillingen af sine produkter eller i sin forsyningskæde. Derfor kræver vi, at alle forretningspartnere udviser en klar forpligtelse til at beskytte disse grundlæggende menneskerettigheder for arbejdstagere over hele verden. Tvang, intimidering eller chikane af en Diversey-medarbejder er ikke acceptabelt.

Eventuelle mistænkte overtrædelser skal indberettes til den juridiske afdeling.  Du kan også foretage en indberetning i god tro om mistænkte krænkelser eller søge vejledning ved at tilgå Integritetslinjen.

 

Vi håndterer ikke-offentlige oplysninger privat og fortroligt.

Diverseys værktøjer, udstyr, faciliteter og lagerbeholdninger samt dens knowhow, teknologi, produkt- og formeloplysninger, markedsinformation og forretningsplaner er alle værdifulde aktiver. Medarbejdere skal beskytte og bevare virksomhedens aktiver og opretholde fortroligheden af proprietære, ikke-offentlige oplysninger, som virksomheden, kunder og leverandører betror dem, undtagen når videregivelse er autoriseret eller juridisk påkrævet.

Dem, der bruger eller har adgang til sådanne oplysninger, herunder medarbejderes personlige oplysninger, er ansvarlige for at holde dem sikre og udelukkende bruge dem til virksomhedens legitime og relevante forretningsformål.

 

Gør det rigtige!

 • Tilgå, brug, gem, overfør eller ændr udelukkende ikke-offentlige oplysninger, som det er nødvendigt for at kunne udføre dit arbejde.

 • Del aldrig ikke-offentlige oplysninger med en person, der ikke har et forretningsmæssigt behov for at have kendskab til dem, og som ikke er autoriseret til at have dem.

 • Forhindr utilsigtet offentliggørelse ved at holde dine enheder beskyttet med en adgangskode og forsvarlig sikring af følsomme filer i en aflåst skuffe eller et aflåst skab.

 

Vores kunder

Vi fremstiller og leverer sikre produkter, emballage, maskiner, udstyr og tjenester af høj kvalitet.

Vores primære mål er at levere sikre produkter og tjenester af høj kvalitet. Vi stræber efter konsekvent at levere produkter og tjenester, der opfylder vores kunders forventninger og vores egne høje standarder, og søger løbende forbedringer og innovation i vores aktiviteter for at opfylde disse standarder. Produkterne skal overholde alle gældende regler, når de fremstilles, sælges eller distribueres. Produkterne skal understøttes af sikkerhedsoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, relevante brugsanvisninger, fareklassifikationer, advarsler, førstehjælpsvejledning og kontaktoplysninger i nødstilfælde. Nøjagtige og komplette sikkerhedsdatablade og etiketter skal være læselige og tilgængelige for distributører, kunder og slutbrugere. Diversey forpligter sig også til ansvarlig materialebrug, som opsummeret af politikken om ansvarlig kemi. Vi forpligter os til produktsikkerhed, fra koncept og fremstilling gennem kundebrug og bortskaffelse, genbrug eller genanvendelse.

Ved at overholde de love, regler og virksomhedspolitikker, der regulerer udviklingen, fremstillingen, testningen, inspektionen, opbevaringen, transporten, brugen og bortskaffelsen af vores produkter, hjælper vi med at sikre Diversey-mærkets integritet. Ingen medarbejder bør foretage sig noget, der kan bringe vores kunders tiltro eller tillid til kvaliteten og sikkerheden af vores produkter og tjenester i fare.

 

Vi markedsfører og kommunikerer på en ansvarlig måde.

Virksomhedens offentlige kommunikation afspejler – ligesom vores produkter – vores forpligtelse til integritet og gennemskuelighed. Vi markedsfører, reklamerer og mærker vores produkter med dette i tankerne, stræber efter nøjagtighed, gennemskuelighed og åbenhed med vores kunder. Vi forsøger aldrig at vildlede vores kunder med ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om vores egne eller andres produkter. For at opretholde nøjagtighed og overensstemmelser i alle disse offentlige kommunikationer bør kun udpegede talspersoner for virksomheden komme med offentlige udtalelser om vores virksomhed.

 

Gør det rigtige!

 • Følg alle markedsførings- og annonceringslove, der sikrer, at vores påstande er dokumenterede, og vores metoder er både etiske og juridiske.

 • Markedsfør vores produkter på en sandfærdig og nøjagtig måde, aldrig gennem vildledelse eller overdrivelse.

 • Når du bruger sociale medier, må du ikke diskutere fortrolige virksomhedsoplysninger, og du skal undgå at udtrykke meninger, der kunne tilskrives virksomheden; kun autoriserede talspersoner bør bruge sociale medier til at komme med udtalelser på vores virksomheds vegne.

 • Henvis medieanmodninger om oplysninger eller kommentarer til Kommunikationsteamet.

 

Vores virksomhed og aktionærer

Vi opretholder integriteten, nøjagtigheden og pålideligheden af vores regnskaber, optegnelser og kontroller.

Vi forpligter os til at opretholde virksomhedens regnskaber og forretningspapirer med nøjagtighed, fuldstændighed og integritet af højeste grad. Vi er afhængige af vores regnskaber og forretningspapirer til at træffe smarte, rettidige forretningsbeslutninger.

Alle medarbejdere opretter optegnelser som en del af deres almindelige opgaver, såsom at udfylde udgiftsrapporter, udarbejde kontrakter og tilbud eller sende e-mails. Det er afgørende, at disse dokumenter afspejler situationen nøjagtigt, og at ingen oplysninger er udeladt.

 

Gør det rigtige!

 • Giv virksomhedens direktører, medarbejdere, konsulenter og rådgivere, der er involveret i udarbejdelsen af virksomhedens nødvendige offentliggørelser, oplysninger, som er nøjagtige, fyldestgørende, objektive, relevante, rettidige og forståelige.

 • Registrer alle finansielle oplysninger og forretningstransaktioner fuldstændigt, præcist og rettidigt, og overhold virksomhedens kontroller og procedurer for offentliggørelse.

 • Vær professionel, betænksom og præcis, når du opretter optegnelser, herunder e-mails eller chatbeskeder.

 • Oprethold og destruer optegnelserr i henhold til vores politikker om dokumentstyring, gældende juridisk besiddelse og tidsplanen for registeropbevaring.

 • Undlad at skjule og destruere optegnelser vedrørende en efterforskning, et sagsanlæg eller potentielle erstatningskrav.

 

Vi beskytter og sikrer korrekt brug af virksomhedens aktiv.

Alle medarbejdere er ansvarlige for den korrekte brug af virksomhedens aktiver. Virksomheden har tre typer aktiver:

 1. Materielle aktiver, såsom materialer, artikler, software, lagerbeholdning, udstyr, computere, internetadgang og teknologier

 2. Informationsaktiver, såsom fortrolige og proprietære forretningsoplysninger og intellektuel ejendom (herunder vores værdifulde mærker) og

 3. Ressourceaktiver, såsom kapital og virksomhedens tid i løbet af arbejdsdagen. Medarbejdere skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte virksomhedens aktiver mod tyveri, destruering eller andet tab og for at sikre, at aktiverne ikke spildes, misbruges eller omstyres.

 

Gør det rigtige!

 • Beskyt alle virksomhedens aktiver i din varetægt mod tab, tyveri, beskadigelse, spild eller misbrug.

 • Brug virksomhedens aktiver til deres tilsigtede forretningsformål. Mens nogle personlige brug kan være tilladt, skal en sådan brug altid være lovlig, etisk og rimelig og bør ikke forstyrre dit job.

 • Træf foranstaltninger til at undgå at miste, forlægge eller efterlade fortrolige oplysninger (eller bærbare computere, smartphones eller andre artikler, der indeholder disse oplysninger) uden opsyn.

 • Undgå at diskutere fortrolige oplysninger eller andre følsomme emner i offentlige områder (tænk fly, elevatorer og restauranter), hvor andre kan overhøre dig.

 • Brug ikke virksomhedens teknologier til at downloade, se eller sende materialer, der er uanstændige, stødende, diskriminerende, chikanerende eller på anden måde ulovlige eller uetiske.

 

Vi foretager ikke handlinger, der strider mod eller ser ud til at stride mod virksomhedens bedste interesser.

Vi skal undgå enhver situation, der skaber eller synes at skabe en uretmæssig personlig fordel gennem brug af virksomhedens ejendom, oplysninger eller position. Vores forretningsmæssige beslutninger skal altid være baseret på objektive kriterier for, hvad der er bedst for virksomheden. Selv forekomsten af en interessekonflikt kan resultere i alvorlige konsekvenser og kan underminere den tillid, medarbejdere, forretningspartnere og offentligheden sætter til virksomheden. Termen "interessekonflikt" betyder enhver omstændighed, der kan rejse tvivl om en medarbejders, funktionærs eller direktørs evne til at handle med fuldstændig objektivitet med hensyn til virksomhedens interesser.

Medarbejdere skal undgå situationer, hvor der er, eller synes at være en, konflikt mellem medarbejderens personlige interesser og virksomhedens interesser.

Medarbejdere skal offentliggøre alle faktiske eller potentielle konflikter så tidligt som muligt, således at enhver interessekonflikt kan behandles og løses på en hensigtsmæssig måde. Desuden, hvis du har et spørgsmål om, hvorvidt en situation kan skabe en potentiel interessekonflikt, bedes du kontakte den juridiske afdeling.

Alle mistænkte overtrædelser skal indberettes til den juridiske afdeling. Du kan også foretage en indberetning i god tro om mistænkte krænkelser eller søge vejledning ved at tilgå Integritetslinjen.

 

Gør det rigtige!

 • Medarbejdere bør ikke deltage i aktiviteter, der er i modstrid med virksomhedens forretning, såsom at arbejde i en hvilken som helst egenskab for en anden virksomhed, der er i samme branche.

 • Hvis et familiemedlem eller en nær ven ejer eller arbejder for en virksomhed, der ønsker at gøre forretninger med virksomheden, skal du tale med din chef om din relation. På samme måde skal du fjerne dig selv fra udvælgelsesprocessen, når et familiemedlem har et jobinterview til en stilling i virksomheden. Undlad at have opsyn med eller være under opsyn af et familiemedlem

 • Medarbejdere bør undgå at have en økonomisk interesse i en virksomhed eller enhed, der er (eller forsøger at blive) en forretningspartner, leverandør eller kunde eller konkurrent uden først at søge godkendelse.

 

Vi accepterer ikke gaver som virksomhedens medarbejdere.

Udveksling af gaver, repræsentation og andre former for gæstfrihed er en almindelig måde til at opbygge forretningsrelationer. Misbrug af gaver og repræsentation kan imidlertid føre til faktiske eller tilsyneladende interessekonflikter og øge risikoen for alvorlige problemer med bestikkelse og korruption. For at undgå disse problemer og beskytte vores integritet opretholder vi passende restriktioner for at give og modtage gaver og repræsentation.

Vi har forbud mod at acceptere eller modtage gaver af værdi fra nogen forretningspartner. Rimelige kontantløse artikler, der er ubetydelige, små, tilfældige og har en symbolsk eller nominel værdi, er dog tilladt inden for rimelighedens grænser, forudsat at de ikke er beregnet og ikke kan opfattes som bestikkelse, returkommission eller anden form for godtgørelse til modtageren. Vi har også strengt forbud mod at anmode om gaver eller tjenester til os selv eller andre, herunder familiemedlemmer, eller venner.

I overensstemmelse med vores praksis med ikke at acceptere gaver har medarbejdere generelt forbud mod at give gaver af nogen værdi til en forretningspartner. Undtagelser skal godkendes på forhånd af en ansvarlig leder og den juridiske afdeling. Den gave, der gives, bør også være i overensstemmelse med gavepolitikker, der er fastsat af den modtagende part. For din egen beskyttelse og virksomhedens skal du altid registrere og notere sådanne tilfælde ved hjælp af de relevante formularer eller ressourcer; gennemskuelighed er altid den bedste adfærd.

Forretningsrepræsentation er en situation, hvor repræsentanter fra begge virksomheder (modtager og udbyder) deltager i et måltid, en forestilling eller en anden begivenhed, og det anses ikke for at være en forbudt gave, forudsat at den overholder udbyderens og modtagerens politikker.

Vær altid forsigtig, og fjern dig selv fra tilfælde, hvor virksomhedens omdømme kan have lidt bare den mindste smule skade.

Alle mistænkte overtrædelser skal indberettes til den juridiske afdeling. Du kan også foretage en indberetning i god tro om mistænkte overtrædelser eller søge vejledning ved at tilgå Integritetslinjen.

 

Gør det rigtige!

 • Undlad at tilbyde eller deltage i forretningsrepræsentation, der er overdreven, overdådig eller ekstravagant eller på et sted og på en måde, der kan skade virksomhedens omdømme.

 • Du må ikke modtage eller give gaver eller forretningsrepræsentation, der skaber udseendet af en interessekonflikt, eller som forsøger at påvirke en beslutning.

 • Giv ikke gaver, der er kontanter eller kontantekvivalenter, såsom gavekort. kontant ækvivalenter, som gavekort.

 

Vores forretningspartnere og fællesskaber

Vi tolererer ikke bestikkelse og korruption.

Vi har en nultolerancepolitik til bekæmpelse af korruption, og medarbejdere må aldrig tilbyde, give eller acceptere bestikkelse for at få forretninger udført. Vi har strengt forbud mod at give, tilbyde, love eller godkende, direkte eller indirekte, noget af værdi - uanset hvor lille - til en statsansat eller et statsagentur (herunder en national eller lokal statsansat eller medarbejder, en politisk kandidat , eller en funktionær eller medarbejder hos en statsejet eller kontrolleret enhed) eller en anden person for at sikre en forretningsmæssig fordel, påvirke forretningsmæssig eller statslig beslutningstagning i forbindelse med nogen af vores aktiviteter eller på anden måde tilskynde modtageren til at misbruge sin magt eller officielle stilling.

Dette forbud skal fortolkes bredt og gælder for alle, der handler på vores vegne, herunder leverandører, distributører, kontrahenter, konsulenter og agenter.

Vi er i streng overholdelse af Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), den britiske bestikkelseslovgivning og alle lignende vedtægter, der er gældenden inden for hver jurisdiktion.

I mange lande er smørepenge, der tilbydes til gengæld for fremskyndede tjenester, lovlige. Ikke desto mindre forekommer sådanne betalinger ofte uetiske, og vi tillader dem ikke. Vi er en global virksomhed, og vores omdømme spiller en rolle.

Medarbejdere skal indhente forhåndsgodkendelse fra den juridiske chef, før de giver den statsansatte en gave eller en genstand af værdi eller fremsætter nogen form for repræsentation eller gæstfrihed.

Alle mistænkte overtrædelser skal indberettes til den juridiske afdeling. Du kan også foretage en indberetning i god trom om mistænkte krænkelser eller søge vejledning ved at tilgå Integritetslinjen.

 

Gør det rigtige!

 • Tilbyd, lov, eller giv aldrig noget af værdi (uanset hvor lille) til en statsansat eller anden tredjepart for at opnå en forretningsmæssig fordel.

 • Du må ikke instruere, autorisere eller tillade en tredjepart at foretage en forbudt betaling på din eller virksomhedens vegne.

 • Undlad at foretage en betaling til en tredjepart, hvis du ved eller har grund til at tro, at den sandsynligvis vil blive brugt til uretmæssigt at give noget af værdi til en statsansat eller anden person.

 • Registrer altid alle betalinger eller kvitteringer, der er opnået, nøjagtigt, fuldstændigt og rettidigt.

 

Vi overholder konkurrence- og antitrustlovene.

Antitrustlovene (også kaldet "konkurrencelovene") regulerer konkurrenceadfærd og gælder for virksomhedens relationer med andre producenter, konkurrenter, leverandører, mæglere og kunder. Lovene er ofte meget brede og komplekse og varierer fra land til land, men de har samme mål: at fremme fri og fair konkurrence. Alle medarbejdere skal altid overholde relevante antitrust-/konkurrencelove både på nationalt og internationalt plan, på tværs af alle jurisdiktioner, hvor vi driver forretning. Alle virksomhedshandlinger, som vi udfører, skal overholde reglerne for fair konkurrence. Ingen virksomhedstiltag bør forhindre, begrænse eller forvrænge konkurrencen.

Sanktioner for overtrædelse af antitrustlovene er alvorlige og omfatter betydelige bøder og andre monetære passiver. Medarbejdere, der godkender eller deltager i krænkelser, kan endvidere blive udsat for fængselsstraf i mange lande. Uvidenhed om, hvad der udgør en overtrædelse af disse love, er ikke noget forsvar.

Enhver virksomhedshandling, som vi udfører, skal overholde reglerne for fair konkurrence. Ingen virksomhedstiltag bør forhindre, begrænse eller forvrænge konkurrencen. Ved at konkurrere med integritet i hele verden kan vi undgå at komme i konflikt med konkurrencelovene og samtidig beskytte ét af vores mest værdifulde aktiver: vores omdømme.

Fordi indicier er ofte det grundlag, hvorpå antitrustansvar er baseret, skal du undgå selv forekomsten af konkurrencebegrænsende adfærd.

Alle mistænkte overtrædelser skal indberettes til den juridiske afdeling. Du kan også foretage en indberetning i god tro om mistænkte overtrædelser eller søge vejledning ved at tilgå Integritetslinjen.

 

Gør det rigtige!

 • Følg alle gældende antitrust- og konkurrencelove.

 • Kontakt omgående den juridiske afdeling, når du har et spørgsmål vedrørende antitrust- eller konkurrencelovene, eller hvis du føler, at du kan have været en del af en konkurrencebegrænsende samtale eller interaktion.

 • Undlad at indgå nogen aftale eller forståelse med nogen konkurrent vedrørende prisen.

 • Undlad diskussioner med en kokurrent om vores virksomheds eller en sådan konkurrents tidligere, aktuelle eller fremtidige priser, markeders salgsfremmende programmer eller salgsvilkår.

 

Vi er en socialt og miljømæssigt ansvarlig virksomhed: vi engagerer os aktivt i at dyrke en bedre verden.

Vi er dedikerede til at forbedre kvaliteten af folks liv gennem vores engagement i bæredygtighed, sundhed og velvære og socialt ansvar. Diversey forpligter sig til at operere på en bæredygtig måde ved at evaluere og forbedre vores sociale og miljømæssige konsekvenser. Diversey vil integrere bæredygtighedsmål i virksomhedens mål, omfavne bedste praksis og formidle vores resultater til interessenterne.

Vi overholder alle gældende miljølove og-bestemmelser. Vi er årvågne i forebyggelsen af ulykker, spild og andre potentielle trusler mod vores samfunds og vores planets sundhed og sikkerhed.

 

Gør det rigtige!

 • Gør bæredygtighed til et personligt mål: Spar på strømmen, genbrug ressourcer, og vær bevidst om din individuelle påvirkning af miljøet.

 • Indberette eventuelle miljømæssige sundheds-og sikkerhedsmæssige farer med det samme spild, lækager og andre potentielt farlige situationer kan ikke vente.

 • Sikre, at leverandører og andre forretningspartnere er forpligtede til at følge miljøbestemmelser og menneskerettighedslove.

 • Deltag aktivt i vores programmer og initiativer for at forbedre verden og lokalsamfundene.

 • Må ikke engagere sig i brugen af tvangs-eller børnearbejde, heller ikke vi tolerere mishandling af personer, der foretager forretninger med eller på vegne af virksomheden.