Adfærdskodeks for leverandører

Thumbnail Thumbnail

Adfærdskodeks for leverandører

Denne danske udgave af vores politik er ikke en officiel oversættelse – men er gjort tilgængelig på dansk som en hjælp til dig, for bedre at kunne forstå det engelske originaldokument. Det vil derfor ikke blive fortolket i overensstemmelse med den engelske version, og den engelske version er til enhver tid gældende i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne danske oversættelse. Diversey påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller uklarheder i oversættelsen. Enhver person eller virksomhed, der er afhængig af det oversatte indhold, gør det på eget ansvar og risiko. Hvis du er i tvivl om indholdet, kan du til enhver tid bede om at se den officielle engelske version. Ønsker du at gøre opmærksom på fejl eller unøjagtigheder i oversættelsen, er du meget velkommen til at sende os en e-mail på: marketing.dk@diversey.com

 

1.0 Baggrund

Diversey er en international virksomhed, der betjener kunder i 169 lande verden over. Diversey er stolt af sin historie med virksomhedens sociale medansvar med hensyn til vores medarbejdere, miljøet og de samfund, hvor vi arbejder. Diversey mener, at det i nutidens globale økonomi er endnu vigtigere for virksomhederne at optræde som ansvarlige virksomhedsborgere og gøre deres forpligtelse kendt over for ansvarlige tredjeparter, såsom Diverseys leverandører, sælgere, kontraktproducenter samt kunder. Dette adfærdskodeks for leverandører ("leverandørkodeks") stiller visse krav til vores leverandører, sælgere og kontraktproducenter (samlet kaldet "leverandører"), så de kan operere på en ansvarlig måde, når de gør forretninger med Diversey.

 

2.0 Anvendelsesområde og anvendelse

Leverandørkodekset vedrører alle Diverseys leverandører. Ved at levere varer eller tjenesteydelser til Diversey accepterer leverandørerne at overholde leverandørkodekset. Efter Diverseys eget skøn og under hensyntagen til potentielle risici kan leverandørrelationens strategiske natur og den påvirkede virksomheds størrelse leverandørkodekset:

  • Håndhæves og verificeres ved hjælp af revisioner, der skal udføres af Diversey;

  • Skulle anerkendes, godkendes og underskrives af en autoriseret repræsentant for leverandørerne, og/eller

  • Inkluderes i henholdsvis leverandøraftaler og købsordrer [som gældende fra og efter ikrafttrædelsesdatoen for dette leverandørkodeks].

 

3.0 Diverseys forpligtelse til bæredygtighed

Hos Diversey er bæredygtighed en forretningsmæssig nødvendighed og en forretningsmotivator, der er afgørende for vores langsigtede succes. Det er en integreret del af vores bæredygtighedsindsats at sikre, at vores leverandører overholder dette leverandørkodeks. Vi opfordrer vores leverandører til aktivt at fremme bæredygtige udviklingsprincipper inden for deres egne operationer og forsyningskæder som dem, der er fremsat i dette dokument.

 

4.0 OVERHOLDELSE AF LOVE

Som minimum vil leverandørerne overholde alle gældende lokale, nationale og internationale love og bestemmelser, der gælder for deres udførelse af forretning med Diversey.

 

5.0 BESKÆFTIGELSESPRAKSIS:

Diversey er en global virksomhed, der driver forretning i regioner med forskellige kulturer, traditioner og sociale normer. Vores leverandører skal drive forretning på en måde, der er i overensstemmelse med Diverseys etiske standarder i forbindelse med ansættelsespraksis og arbejdsvilkår. Som en del af denne forpligtelse forventer vi, at vores leverandører fører forretning i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og tilknyttede pagter og den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet. ii Vi kræver, at vores leverandører overholder de internationale standarder og overholder vilkårene i dette leverandørkodeks.

 

5.1 Børnearbejde

Leverandørerne må kun ansætte personer, der opfylder gældende lokale alderskrav. Desuden skal leverandørerne også følge de relevante ILO-konventioner, som sikrer, at børn kun ansættes, når de beskyttes helt mod potentiel udnyttelse, når de beskyttes mod sundhedsfarer, og når de får lov til at fremme deres

uddannelse.

 

5.2 Tvangsarbejde

Beskæftigelse skal være frivillig og valgt utvunget. Leverandører vil ikke udnytte fængselsarbejdskraf, andet tvangsarbejde, menneskehandel, eller moderne slaveri i fremstillingen af sine produkter eller i sin forsyningskæde. Leverandørers tvang, intimidering eller chikane af arbejderne kan ikke accepteres.

 

5.3 Lønninger og arbejdstimer

Leverandører skal sørge for lønninger og ydelser, der overholder gældende love og aftaler, herunder mindsteløn, overtid, regler for maksimale arbejdstimer samt måltider og hvileperioder. I mangel af juridiske mandater skal lønsatserne være i overensstemmelse med lokale industristandarder.

 

5.4 Mangfoldighed/ligebehandling

Diversey er en ligestillingsarbejdsgiver, der værdsætter mangfoldighed og inklusion i vores globale organisation. Leverandørerne skal overholde alle love, som forbyder diskrimination i ansættelses- og beskæftigelsespraksis på grundlag af race, religion, trosbekendelse, national oprindelse, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller -udtryk, alder, handicap eller anden beskyttet status. Leverandører skal være ansvarlige for at anvende denne praksis for ligebehandling og ligestilling.

 

5.5 Foreningsfrihed og overenskomstforhandling

Leverandører skal respektere arbejdstagernes ret til at danne og slutte sig til organisationer efter eget valg og til at forhandle kollektivt uden ulovlig indblanding. Leverandører vil ikke diskriminere, chikanere eller straffe arbejdstagere eller repræsentanter for arbejdstagere på grund af deres interesse og/eller medlemskab af eller tilhørsforhold til en fagforening eller deres legitime fagforeningsaktiviteter.

 

5.6 Sundhed og sikkerhed

Leverandører vil give medarbejderne et sikkert, sundt og hygiejnisk arbejdsmiljø, herunder, men ikke begrænset til, passende nødprocedurer og brandsikkerhed, håndtering af farlige materialer samt husholdning. Hvis der ikke findes juridiske krav til arbejdssikkerhed, skal leverandører sikre medarbejdernes sikkerhed og trivsel ved at anvende bedste praksis for sundhed og sikkerhed, herunder, men ikke begrænset til, uddannelse, ulykkesforebyggelsesinitiativer og udstyr for at undgå sundhedsskader, der er forbundet med eller forekommer i løbet af arbejdet.

 

6.0 Etisk forretningspraksis

Høje standarder for etisk adfærd og forretningspraksis opretholdes af Diversey. Dette dokument fremsætter standarder for adfærd, der forventes af leverandører.

 

6.1 Fair, etisk og overensstemmende forretningsadfærd

Det forventes, at mens leverandører udfører deres forretning på en konkurrencedygtig måde, er det samtidigt retfærdigt og etisk. Gældende konkurrencelove og -regler skal også følges.

 

6.2 Fortrolighed

Da Diversey respekterer andres fortrolige oplysninger, forventer vi også, at vores leverandører beskytter fortrolige oplysninger og ikke deler dem uden for den relevante kommunikationskreds.

 

6.3 Interessekonflikter, gaver, repræsentation og donationer

For at forhindre interessekonflikter må leverandører ikke beskæftige sig med upassende betalinger, tilbud eller opfordringer til Diverseys medarbejdere. Rimelige, ikke-pekuniære gaver med en symbolsk eller nominel værdi er acceptable, forudsat at de ikke er beregnet og ikke kan opfattes som bestikkelse, returkommission eller anden form for kompensation til modtageren.

 

6.4 Bekæmpelse af korruption og bestikkelse

Diversey forpligter sig fuldt ud til at eliminere korruption fra forretningstransaktioner. Vi kræver, at leverandører ikke alene overholder alle gældende juridiske og etiske standarder, men at leverandører forpligter sig i samme grad til at eliminere korruption i alle dens former, herunder bestikkelse, smørelse, afpresning, hvidvaskning af penge og andre ulovlige eller uetiske drikkepenge.

 

7.0 MILJØ

Diversey forpligter sig til bæredygtighed i alle aspekter af vores aktiviteter. Vi arbejder på at fremme den effektive udnyttelse af vand, energi og råstoffer, samt reducere udledningen af drivhusgasser. Vi mener, at effektivitet og ansvarlig brug af ressourcer mindsker miljøpåvirkningen, mindsker den operationelle risiko, mindsker driftsomkostningerne og skaber konkurrencemæssige fordele, ikke kun for Diversey, men også for leverandører. Alle leverandører vil drive forretning i overensstemmelse med gældende lokale og nationale miljølove. Hvis der ikke findes lokale bestemmelser, forventes leverandører at arbejde på en måde, der ikke udgør en risiko for miljøet.

 

7.1 Aktiviteter

Leverandører skal anvende den bedste praksis til at bevare råmaterialer, vand og energi, samt reducere drivhusgasemissionerne i deres aktiviteter gennem kildereduktion, procesforbedring, brug af alternative materialer og nyttiggørelse af affald. Leverandører forventes at have alle gældende miljøtilladelser på plads.

 

7.2 Samarbejde

Vi opfordrer leverandører til aktivt at deltage i projekter og initiativer, der bidrager til Diverseys bæredygtighedsforpligtelser for i fællesskab at gøre en positiv indvirkning på miljøet.

 

8.0 Manglende overholdelse

Leverandører, der anses for ikke at være i overensstemmelse med nogen af ovenstående bestemmelser, accepterer at bistå med undersøgelsen og give rimelig adgang til de ønskede oplysninger. Hvis Diversey anser korrigerende foranstaltninger for at være nødvendige, indvilliger leverandøren i at udvikle en plan og en gensidigt hensigtsmæssig tidslinje for at udbedre problemet.

Diversey vil samarbejde med leverandører for at identificere handlinger til at opnå fuld overholdelse af vilkårene i dette leverandørkodeks. I tilfælde af en leverandørs langvarige eller væsentlige manglende overholdelse forbeholder Diversey sig retren til at gennemgå fremtidige forretningsaftaler med en leverandør, der udviser sådan manglende overholdelse, og kan søge alternativ levering fra en anden leverandør som et retsmiddel.

 

i. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

ii. www.ilo.org/declaration